โรงเรียนบ้านโจรก
หมู่ที่ 2 บ้านโจรก   ตำบลด่าน  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4455-8647
ผู้บริหาร

นายปรีญา เกษดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/01/2013
ปรับปรุง 04/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 51326
Page Views 59407
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

การจัดตั้งโรงเรียน                 

                   ตามข้อตกลงระหว่างกองบัญชาการตำรวจชายแดน กรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย กับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดโรงเรียนที่ห่างไกลการคมนาคม โดยที่ฝ่ายตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ตามจุดชายแดนที่ห่างไกลคมนาคมจะเป็นผู้พิจารณาจัดตั้งในละแวกหมู่บ้านตามชายแดน การตั้งโรงเรียนและการรับเด็กเข้าเรียนที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับของพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2478  ความมุ่งหมายก็เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมได้เห็นคุณค่าของการศึกษา เมื่อโรงเรียนได้จัดตั้งขึ้น และดำเนินการได้ผลกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะช่วยเหลือ หรือรับดำเนินการในกิจกรรมต่อไป

          โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ..2503 มีชื่อว่า โรงเรียนบริการชายแดนที่ 1 (บ้านโจรก) ” อยู่ในความอารักขาของหมวดชายแดนที่ 303 ขึ้นตรงต่อ กก.ตชด. เขต 3

          ครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ..2506 อำเภอสังขะได้รับงบประมาณประจำปี 2506 เงินค่าหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ป.1 โดยทางอำเภอสังขะเป็นตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการรับมอบและรับกิจกรรมของโรงเรียนนี้ ในขณะรับมอบนี้อาคารอยู่ในสภาพไม่ยกพื้นหลังคามุงหญ้า มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร มีนักเรียนอยู่ในทะเบียนทั้งสิ้น 49 คน อำเภอสังขะได้แต่งตั้งนายล้อม วงษ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านจารย์ ไปรักษาการในหน้าที่ครูใหญ่ พร้อมกับขออนุมัติตั้งชื่อโรงเรียนนี้ ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการว่า โรงเรียนบ้านโจรกคณะกรรมการรับมอบฝ่ายอำเภอโดยมี    นายสังข์  สุคันธรัตน์ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเป็นหัวหน้า พิจารณาเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ตามงบประมาณที่ได้รับ คณะกรรมการตกลงเลือกเอาบริเวณป่าด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านสนวน เป็นที่สร้างอาคารเรียน เขตทิศเหนือ ยาว 3 เส้น ทิศใต้จดที่ดินของนายอิน นองเป้า ยาว 4 เส้น ทิศตะวันออก ติดถนนชายแดน ยาว 4 เส้น ทิศตะวันตก ติดป่ายาว 4 เส้น  ต่อมานายล้อม  วงษ์เจริญ ได้ลาออกจากราชการเมื่อ พ..2507  เมื่อ พ..2508 ได้ย้ายนายสุวิศิษฐ์  สุกใส มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ย้ายออกเมื่อ พ.. 2510 เมื่อ พ..2510 ได้ย้ายนายสุนทร  จันทเขต มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนตำแหน่งที่ว่าง และได้ย้ายออกเมื่อ พ..2516 ได้ย้ายนายชาญศักดิ์ ผารุธรรม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน เมื่อ พ..2516 และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นเมื่อปี พ..2522

          ต่อมาเมื่อปี พ..2522  โรงเรียนบ้านโจรก ได้ถูกภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทำให้ราษฎรที่อยู่บ้านสนวน บ้านโจรก ต้องอพยพหลบภัยไปอยู่ที่อื่น ในช่วงปลายปีสถานการณ์ได้คลี่คลายไปในทางทีดีขึ้น ได้แต่งตังให้ข้าราชการครูตำรวจตระเวนชายแดนหมวดที่ 382 ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนที่โรงเรียนบ้านโจรก ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ..2522 - 2523

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ..2523 นายนพพร จันทร์ดง นายอำเภอกาบเชิง พร้อมด้วยศึกษาธิการหัวหน้าหมวดการศึกษา คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรบ้านโจรก บ้านสนวน ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ที่ย้ายจากบ้านสนวนมาสร้างที่บ้านโจรก ด้วยงบประมาณพิเศษ 140,000 บาท สมทบกับอาคารเรียนหลังเก่า เป็นอาคารไม้ แบบ ป.1 ฉ  3 ห้องเรียน อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านโจรก

          ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ..2523 ได้ย้ายนายวิชัย  มหามาตย์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน ตามหนังสือของอำเภอกาบเชิงที่ สร.62/3214 ลงวันที่ 22 เมษายน พ..2523 มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้

          ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ที่ 528/2529  ได้สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน 2529   แต่งตั้งให้นายวิชัย  มหามาตย์ ตำแหน่งครูใหญ่ เลื่อนเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้

          ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่ 527/2534 แต่งตั้งนายประพิศ  ศรีเทพ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ และต่อมาปี พ..2540 ได้เลื่อนเป็นตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นต้นมา ตามหนังสือที่ ศธ 1172.02/1361 ลงวันที่ 25 กันยายน 2540 ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกาบเชิง และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ 2188/2540 สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน 2540 ให้นายวิชัย  มหามาตย์ เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2540 เป็นต้นมา

          ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ที่ ศธ 28/2543 เรื่องเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู ได้มีคำสั่งให้นายโชคชัย   สาลิวงษ์ ตำแหน่งครูใหญ่ระดับ 6 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศีขรภูมิ ให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโจรก  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกาบเชิง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม  2543  เป็นต้นมา

          ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ ศธ 041688/4951 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ให้  นายสุคนธ์   โสกรรณิตย์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจรก ตั้งแต่วันที่ 10  พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา

          ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ ศธ 041688/4955 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ให้  นายปรีญา  เกษดี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจรก ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม  2555 จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านโจรก    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
© copyright@2010 www.banjarok.com All rights reserved. Power by : preeya  ketdee